ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการรับชำระภาษี ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย นอกสถานที่
113
14 มิ.ย. 2565
2 งดรับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 ม.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ดาวน์โหลดเอกสาร
114
27 ม.ค. 2565
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
26 ม.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ธ.ค. 2564
6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569)และขอเชิญประชุมเวทีสาธษรณะ (Public Hearing)เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
17 ธ.ค. 2564
7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
07 ธ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์หนังสือ ท่าศาลาคดีศึกษา "ท่าหลาบ้านเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 ธ.ค. 2564
9 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
12 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ดาวน์โหลดเอกสาร
146
10 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32