ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ก.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบล่ทาศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ก.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 ก.ย. 2564
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง กว ๙๐๐๗ นศ กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ก.ย. 2564
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ก.ย. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ก.ย. 2564
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินประตูน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ก.ย. 2564
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ก.ย. 2564
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายกการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ก.ย. 2564
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ก.ย. 2564
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 2592 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.ย. 2564
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถฟาร์มเทรคเตอร์ ตค 336 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ก.ย. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบารอกัส หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ก.ย. 2564
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอคล้อย-นายจัน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ก.ย. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองเคย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ก.ย. 2564
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๖ รายการ ตามรายละเอียดแทบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ย. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน (ems) กท ๑๐๙ นศ จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ย. 2564
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๘๔๐๕ นศ จำนวน ๑๘ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 ก.ย. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิง ประจำรถดับเพลิง ครั้งที่ ๑ เป็นเวลา ๑ เดือน (นายวัชระ ปัญญา) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.ย. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ส.ค. 2564
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ส.ค. 2564
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล “ห้ามเข้า เขตเฝ้าระวัง” จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ส.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40