ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 มิ.ย. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล (กิจกรรมแข่งขันนกกรงหัวจุก) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 มิ.ย. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายโครงการ พร้อมตี กรอบไม้ และติดตั้งกิจกรรมแข่งขันนกกรงหัวจุก) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 มิ.ย. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสุนัข จำนวน ๒๐ กระสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 มิ.ย. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 มิ.ย. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 มิ.ย. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5046 นศ.รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-2533 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 มิ.ย. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซ่มทรัพย์สินรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6583 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 มิ.ย. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 มิ.ย. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๒๔๖๘ นครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 มิ.ย. 2565
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๐๑๔ นครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 มิ.ย. 2565
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
21 มิ.ย. 2565
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 มิ.ย. 2565
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง จัดเก็บค่าน้ำประปา (นางสาวฤดีรัตน์ คีรีสุทธิ์) จำนวน ๑ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มิ.ย. 2565
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางสาวกนิษฐา แซ่เบ่า) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 มิ.ย. 2565
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 มิ.ย. 2565
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามชีพจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 มิ.ย. 2565
18 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 มิ.ย. 2565
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 มิ.ย. 2565
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคซื้อวัสดุมุงหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 มิ.ย. 2565
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนังาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 มิ.ย. 2565
22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 มิ.ย. 2565
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 มิ.ย. 2565
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากน้ำเก่า-เขตตำบลปากพูน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าศาลา ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 มิ.ย. 2565
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปงานปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๔ เดือน (นายศุภชัย ใจจาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 มิ.ย. 2565
26 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่นพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 มิ.ย. 2565
27 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กฉ 3144 นศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 มิ.ย. 2565
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ กว้าง ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๑.๕๐ เมตรจำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 มิ.ย. 2565
29 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) กฉ 3144) จำนวน 4 เส้น ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 พ.ค. 2565
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นคนสวนของ อบต.ท่าศาลาจำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๔ เดือน (นายอนุสรณ์ พิกุลกาฬ) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52